Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk

Introductie

De Stichting P&V draagt jeugdwerk een warm hart toe. Een gevarieerd jeugdwerklandschap in Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat borg voor een hele waaier aan werkvormen waar kinderen en jongeren hun vrije tijd op een (ont)spannende manier samen doorbrengen. Toch blijkt deze vorm van participatie niet gelijk verdeeld over alle jongeren en blijven een aantal groepen opvallend afwezig in dit jeugdwerkverhaal.

Deze vaststelling bracht Stichting P&V ertoe het project " Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk! " op de rails te zetten, hierin ondersteund door een tweetalige en multidisciplinair samengestelde begeleidingsgroep.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van dit project is de stelling dat de opbouw en uitbouw van een open, democratische en verdraagzame samenleving, betere kansen krijgt als mensen elkaar effectief in verschillende sociale verbanden kunnen ontmoeten. In die verbanden spelen, zeker voor de jongeren, het jeugdverenigingsleven, de jeugdbewegingen en de jeugdwerkingen een belangrijke rol.

Net als in de andere domeinen van het maatschappelijk leven ziet ook dit jeugdwerk zich geplaatst voor de uitdaging om te leren omgaan met verscheidenheid. Nu al zijn er een hele reeks organisaties gespecialiseerd in het werken met en aan diversiteit. Toch blijven nog heel wat kinderen en jongeren aan de zijlijn staan en blijven gelijke kansen voor velen op dit vlak nog dode letter. Het jeugdverenigingsleven, breed gedefinieerd, bereikt, net zoals alle vormen van vereniging, een aantal groepen van mensen systematisch niet. Het gaat om jongeren en mensen die kansarm kunnen zijn, het gaat ook om jongeren en mensen die precies door een te exclusieve oriëntatie op wat we de amorfe massamaatschappij kunnen noemen, gevoelens van onbehagen ontwikkelen en deze vertalen in vijandigheid tegenover alles wat hen een beetje vreemd of anders lijkt. De roep om naast doelgroepspecifieke werkingen en verenigingen te werken aan een toegankelijker regulier aanbod weerklinkt steeds luider. Tegelijk dient zich de discussie aan over de maatschappelijke rol van het jeugdwerk. Dit alles gaat gepaard met een groeiende vraag naar uitgangspunten, methoden en goede voorbeelden alsook naar ruimte voor reflectie, visieontwikkeling én sensibilisering.

Doelstelling

De verschillende processen die tot die sociale uitsluiting van jongeren leiden, werden als doelwit van het nieuwe project gekozen. Hoe kan het jeugdwerk in de brede zin van het woord ervoor zorgen dat het toegankelijk(er) wordt voor (groepen) jongeren die er momenteel weinig aan de bak komen? Dát is de kernvraag van het nieuwe project. De Stichting P&V wil deze actuele discussie aanzwengelen bij het jeugdwerk en jongerenrelevante sectoren, de overheid, de publieke opinie én ook bij de jongeren zélf.

Projectfasen

Studiedag

Om het project op gang te trekken pakte Stichting P&V op vrijdag 10 december 2004 uit met een grootschalige studiedag te Brussel, onder de noemer "Toegankelijk jeugdwerk: onderzoek, visies en praktijkervaringen". De resultaten van de studiedag werden door de Stichting P&V aangewend om de krijtlijnen van het nieuwe project definitief uit te tekenen, en daarnaast, als input voor het jongerenforum dat nadien werd gevormd.

Publicatie

In april 2005 publiceerde de Stichting P&V het boek “Beter samen? Jongeren voor een toegankelijk jeugdwerk”.

Jongerenforum

Het Jongerenforum, dat zijn een 35-tal Nederlands- en Franstalig jongeren uit België, met een hart voor het jeugdwerk. Zij reageerden op een oproep van de Stichting P&V om mee te werken aan een langlopend project rond toegankelijk jeugdwerk.

Deze jongeren, tussen 16 en 23 jaar, kregen de kans om samen de problematiek van het (on)toegankelijk jeugdwerk te verkennen. Op vragen als “wat is jeugdwerk”, “wie participeert niet” en “wat is diversiteit” werd samen een antwoord gezocht door te spreken met experten en door diverse types jeugdverenigingen te bezoeken in verschillende Belgische steden.

Zij ontwikkelden autonoom een visie op toegankelijk jeugdwerk, en werkten samen selectiecriteria uit voor de projectoproep van de Stichting. Anderhalf jaar en 12 boeiende bijeenkomsten later heeft het Jongerenforum haar opdracht succesvol afgerond.

Projectoproep

Op 27 juni 2006 lanceerde Stichting P&V een projectoproep. Gedurende anderhalf jaar werkte het jongerenforum de visie en selectiecriteria voor deze grootschalige projectoproep uit. Uit maar liefst 174 kandidaatsdossiers uit gans België selecteerden zij 19 laureaten. Samen ontvangen deze jeugdorganisaties 300.000 euro steun van de Stichting P&V voor hun ingediende projecten.

De bekendmaking van de laureaten vormt het sluitstuk van het meerjarenproject “Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!” van de Stichting P&V.

Tot de laureaten behoren onder meer vzw Jong uit Gent, Association Repère uit Sint-Gillis, MSC Ahlan uit Antwerpen en asbl Epona uit Momalle.

1 januari 2007

Met de steun van logo pv groep