Projectoproep Guiding Youth

Waarover gaat het?

Met de projectoproep "Guiding Youth" wil de Stichting P&V goede praktijken van organisaties ondersteunen op het gebied van schoolse- en buitenschoolse begeleiding van maatschappelijke kwetsbare jongeren en/of bij hun overgang naar de arbeidsmarkt. 

De coronacrisis heeft tegelijkertijd de mogelijkheden en de grenzen van het digitale aangetoond. Het gebrek aan basiscomputerapparatuur vergroot de ongelijkheid bij jongeren. Afstandsonderwijs en huiswerk bevoordelen bovendien de meest toegewijde leerlingen op school en zij die thuis het best worden opgevolgd. Bij het begin van het nieuwe schooljaar blijkt dat de onderwijskloof groot is en sommige jongeren de opgelopen vertraging misschien niet meer zullen kunnen inhalen. In het verlengde van de oproep Linking Youth Up werd daarom een budget van 300.000 euro besteed aan de oproep naar good practices Guiding Youth om een meer doorgevoerde ondersteuning en opvolging te bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun schoolloopbaan of bij hun zoektocht naar werk.

Binnen Guiding Youth worden 19 goede praktijken uit heel België financieel gesteund. Deze organisaties hebben een sterke vertrouwensband met maatschappelijk kwetsbare jongeren en gezinnen. Alle organisaties stonden voor de grote uitdaging om zich snel en efficiënt aan te passen aan de nieuwe gezondheidssituatie om zo het contact met hun jongeren en families te kunnen behouden: via telefoon, WhatsApp, Facebook, video calls, online vormingen, stoepbezoeken, wandelingen in het park… 

Met deze financiële steun zullen deze organisaties het komende schooljaar een persoonlijke begeleiding en opvolging kunnen blijven bieden aan kwetsbare jongeren, ook indien opnieuw op een digitale of alternatieve begeleiding moet overgeschakeld worden.

Resultaten van de oproep

Lijst van organisaties die binnen het kader van de oproep Guiding Youth worden gesteund.

Onderwijs & oriëntatie van leerlingen

Naam vzw: ToekomstAtelierDelAvenir (TADA)
Titel van het project: Een weekendschool die schooluitval tegengaat en NEETs voorkomt door kwetsbare jongeren intensief te begeleiden en hen in contact te brengen met rolmodellen uit allerlei beroepssectoren
Beschrijving: TADA is een tweetalige vzw die de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie van sociaal kwetsbare jongeren en hun omgeving. Bij TADA worden deze jongeren (van het 5e leerjaar tot het 1e jaar secundair onderwijs) zich bewust van hun capaciteiten en ontdekken ze de samenleving aan de hand van praktijklessen, vrijwillig gegeven door gepassioneerde professionals zoals ondernemers, verplegers en advocaten. Het doel? Leerachterstand en onderwijsongelijkheid wegwerken en schooluitval en NEETs voorkomen. Daarbovenop wil TADA iedereen aanzetten tot het opnemen van individuele verantwoordelijkheid voor een meer inclusieve samenleving.
Plaats: Brussel (NL/FR)
Website

Naam vzw: Talentatelier voor Jongeren (TAJO)
Titel van het project: Verbreding van de toegang tot TAJO-activiteiten: opstart in de kansarme wijken Rabot & Brugse Poort in Gent
Beschrijving: Het doel is om een driejarig traject van zaterdagactiviteiten te starten voor twee diverse groepen van elk 25 kwetsbare jongeren (van 5e leerjaar tot 1e secundair) afkomstig van 9 verschillende scholen uit 2 wijken (Brugse Poort en Rabot). Dit door middel van zinvolle TAJO-activiteiten (4 ervaringsgerichte ateliers per zaterdag, vrijwillig gegeven door gepassioneerde professionals, en 1 excursie per maand) om hun talenten te ontwikkelen en integratie in de samenleving te vergemakkelijken. Door de ervaringsgerichte ateliers bieden ze de jongeren nieuwe perspectieven en ondersteunen ze hen bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Zo kunnen ze vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en hun talenten ontplooien. 
Plaats: Gent    
Website

Naam vzw: Kompanjon    
Titel van het project: Buddy@School. Buddy’s voor nieuwkomer-kinderen die de overgang naar de middelbare school maken
Beschrijving: Het project “Buddy@school 1.2” ondersteunt nieuwkomer-kinderen die de overgang maken naar de secundaire school. Doelstelling is bij te dragen tot een positief keuze- en oriënteringsproces door in te zetten op taalontwikkeling, studiekeuzebegeleiding, talentverkenning, stimuleren van motivatie en welbevinden, versterken van digitale geletterdheid en studievaardigheden. Ook de ouders van deze kinderen worden versterkt via advies en informatie over het onderwijs van hun kind. De ondersteuning gebeurt aan huis door studenten sociaal werk, orthopedagogie en lerarenopleiding. Kompanjon vzw en de Karel de Grote Hogeschool bundelen de opgedane expertise met betrekking tot de doelgroep, de methodiek, de begeleiding en coaching van studenten en de samenwerking met een aantal scholen. Doel is om Buddy@School uit te laten groeien tot een duurzame praktijk voor deze specifieke doelgroep.
Plaats: Antwerpen
Website

Naam vzw: Lead    
Titel van het project: Parcours Déclic    
Beschrijving: Parcours Déclic is een programma dat gespreid is over twee schooljaren. Het is georganiseerd rond een reeks workshops en activiteiten en heeft tot doel maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen de 14 en 19 jaar te helpen hun schoolparcours en professionele toekomst te versterken en op te bouwen en hun transversale vaardigheden te versterken. Bedrijfsbezoeken met ontmoetingen van enkele professionals vullen het vormingsprogramma aan. Het tweede jaar worden deelnemers gecoacht om een persoonlijk of collectief project uit te voeren. Ze krijgen een diploma van de Déclic Academy. De jongeren worden dan alumni van het programma, vormen de Déclic Community en worden ambassadeurs/rolmodellen voor de volgende jongeren.
Plaats: Brussel
Website

Tutoraat & huiswerkbegeleiding

Naam vzw: Schola ULB    
Titel van het project: Het tutoraatsprogramma, succes voor iedereen!
Beschrijving: Het tutoraatsprogramma heeft tot doel leerlingen met leerproblemen te helpen bij hun studies en hen terug zin te geven om naar school te gaan. Studenten hoger onderwijs worden gerekruteerd om gratis kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden op lagere en secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project, opgericht in 1989, heeft dit jaar 2350 leerlingen ondersteund in 105 partnerscholen dankzij de mobilisatie van 410 studententutors. Het doel van dit project is om het tutoraatsprogramma aan te passen aan de digitale uitdagingen tijdens deze coronacrisis, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de fundamentele nood aan remediëring die groter is geworden na de lockdown van het voorjaar 2020. Hiervoor zullen 100% virtuele tutorsessies geïmplementeerd worden in 2020-2021 voor middelbare scholieren, met specifieke onderwijsbegeleiding voor de tutors.
Plaats: Brussel
Website

Naam vzw: La Teignouse AMO    
Titel van het project: Tutoraat om te groeien
Beschrijving: Het systeem van tutoraat is een manier om jongeren aan boord van de school te houden door een jongere van 18 tot 25 jaar en een tiener van 12 tot 16 jaar individueel samen te brengen voor een uur bijles per week. Het project maakt het mogelijk om jongeren een actieve en verantwoordelijke rol te geven in hun opleiding en om iedereen een kans te geven om het te halen. Het is een project van jongeren voor jongeren, het succes van het project hangt af van elk van hen en beide ‘partijen' worden op verschillende manieren gesteund en gesterkt in hun competenties. Het tutoraat biedt een kader en een meer georganiseerde en collectieve reactie op verzoeken die aan de vzw worden gedaan rond remediëring.
Plaats: 11 gemeentes van Ourthe-Amblève-Condroz
Website

Naam vzw: Scientothèque    
Titel van het project: Digit'link    
Beschrijving: Dit project heeft tot doel de digitale kloof te verkleinen die vooral jongeren met een precaire achtergrond treft. De actie betreft zowel toegang tot computerapparatuur als de ontwikkeling van vaardigheden om digitale hulpmiddelen te gebruiken. Doelgroep zijn jongeren van 12 tot 20 jaar die naar de huiswerkklassen van de vzw gaan en hun STEAM-workshops volgen (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Door hun expertise in digitale technologie worden ze bovendien zeer regelmatig benaderd door andere verenigingen voor het opleiden van animatoren, en het geven van workshops en stages. Deze ondersteuning stelt hen in staat om aan deze vraag te voldoen en hun impact dus te vergroten. 
Plaats: Brussel
Website

Steun aan leerkrachten & ouders

Naam vzw: Teach for Belgium    
Titel van het project: Iedereen mee met hybride leren    
Beschrijving: De COVID-19-crisis confronteerde leerlingen, leraren en scholen met een nieuw soort onderwijs (het zogenaamde afstandsonderwijs) dat voor sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen en gezinnen vaak een totale ontkoppeling van de school betekende, wat een groot risico op leerachterstanden en voortijdige schooluitval met zich meebrengt. Om hieraan tegemoet te komen, willen ze enerzijds hun leraren versterken in het hybride lesgeven aan maatschappelijk kwetsbare leerlingen, en anderzijds goede praktijken hierrond opschalen naar het bredere Belgische onderwijslandschap.
Plaats: België: Brussel, Antwerpen, Gent, …
Website

Naam vzw: De Schoolbrug    
Titel van het project: De Digitale Schoolbrug - Samen dichten van de digitale kloof    
Beschrijving: De coronacrisis heeft aangetoond dat mediawijsheid en digitale geletterdheid van ouders onontbeerlijk zijn om gelijke onderwijskansen van kinderen te garanderen. Met de Digitale Schoolbrug willen ze de brug slaan tussen ouders en school en het digitale isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken. Ze werken hiervoor samen met e-inclusie partnerorganisaties die in schoolse context ouders kunnen versterken in hun digitale basisvaardigheden. Dit doen ze zowel in gezinnen thuis als op school. Tegelijkertijd werken we met de school een inclusief e-beleid uit.  
Plaats: Antwerpen    
Website

Buitenschoolse activiteiten: sport

Naam vzw: BX Represents
Titel van het project: BX collectieve impact programma
Beschrijving: BX Represent is een socio-sportief initiatief opgericht in 2013 door Vincent Kompany. BX Represent richt zich op een laagdrempelige toegang tot sport en vergroot de positieve impact van sportclubs op vlak van sociale cohesie, zelfontwikkeling, taal en tewerkstelling. Amateursport is in stedelijke volkswijken een sterk verbindende factor. Het zijn lokale, langdurige en intense relaties die impact kunnen hebben op de gezondheid, de vorming en netwerk van deze buurtgemeenschap met een focus op kinderen en jongeren.
Plaats: Brussel
Website

Naam vzw: City Pirates    
Titel van het project: Piraten blijven op koers!    
Beschrijving: City Pirates is een maatschappelijk voetbalproject. Ze begeleiden op dit moment 1300 jongeren en hun families en hebben werklocaties in vijf verschillende complexe wijken in Antwerpen. De wijken zijn vaak gekend door hun veelheid aan complicerende factoren zoals (generatie)armoede, werkloosheid, schooluitval, criminaliteit en verslavingsproblematiek. Als sociaal project trachten ze een omgeving te creëren waarin jongeren de kans krijgen om hun talenten, zowel binnen als buiten het voetbal, te ontdekken en te ontwikkelen. De sociale betrokkenheid komt tot uiting via verschillende sociale acties zoals huisbezoeken, schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding op de club, competentieworkshops, Europese uitwisselingsprojecten, begeleiden van jongeren en ouders naar (studenten)werk en buurtwerk middels pleintjeswerking.
Plaats: Antwerpen
Website

Naam vzw: Molenbeek Rebels Basketball    
Titel van het project: Opleidingstraject op maat met doelstellingen rond talentontwikkeling, het behalen van een diploma of het verwerven van competenties buiten het onderwijs, en een engagement in de club, die door de meisjes zelf gemanaged en georganiseerd wordt    
Beschrijving: Ze bieden kwetsbare meisjes de kans om via het basketbal in een opleidingstraject te stappen met doelstellingen rond persoonlijke ontwikkeling, het behalen van een diploma, opleiding buiten het onderwijs, projecten en vrijwilligerswerk binnen en buiten de club, ondersteund door een multidisciplinaire begeleiding op maat met onder meer evaluatie en communicatie, individuele begeleiding, familiale begeleiding, studiecoaching en traject naar werk.
Plaats: Molenbeek
Website

Buitenschoolse activiteiten: jeugdwerk

Naam vzw: LEJO
Titel van het project: Presentie op school
Beschrijving: De coronatijd heeft nog duidelijker gemaakt dat het welzijn van jongeren (school, thuis, vrienden) essentieel is om tot (thuis)leren te kunnen komen. Uit de bevraging voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan blijkt dat jongeren aandacht van de school missen over hun algemeen welbevinden. Ook is er een kloof tussen de leefwereld van de leerkrachten en die van henzelf, jongeren missen dialoog en voelen zich niet gehoord. Veel scholen en leerkrachten zitten met hun handen in het haar over het opbouwen van een band met de kinderen en jongeren. Jeugdwerkers kunnen hier het verschil maken, vanuit hun vertrouwensband met jongeren. Met dit project willen ze een jeugdopbouwwerker in Boom op pauzemomenten gewoon aanwezig laten zijn in de scholen om jongeren te ondersteunen rond hun welbevinden.
Plaats: Boom
Website

Naam vzw: Nakama
Titel van het project: Youth Matters
Beschrijving: Nakama is Japans voor "vriend, kameraad, compagnon" en dat is wat de jongeren van Nakama vzw willen zijn voor de generaties na hen. Het doel van het project is om 1 of 2 maatschappelijk werkers (zelf jong) in te zetten op scholen om zo contacten te leggen met jongeren en hun noden te naar boven te brengen. Via een peer-to-peer-benadering willen ze de behoeften op het gebied van studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding identificeren en hen naar de juiste structuren (sportclub, jeugdhuis, huiswerkbegeleiding, enz.) begeleiden indien nodig. 
Plaats: Brussel 
Website

Naam vzw: Mobile School    
Titel van het project: Ontwikkeling en implementatie van I am StreetSmart: een app voor jongeren om hun persoonlijk welzijn te monitoren en te communiceren met professionals
Beschrijving: De reeds ontwikkelde StreetSmart Impact app is een tool die jeugdwerkers en professionals in staat stelt om interventies met maatschappelijk kwetsbare jongeren te plannen, te monitoren en de impact ervan te meten. Bovendien biedt StreetSmart Impact een integrale oplossing voor case management. Met de complementaire app voor jongeren, I am StreetSmart, stappen de jongeren mee in dit systeem waardoor ze samen met de jeugdwerkers hun proces in handen nemen, data invoeren en evoluties zien. Het jeugdwerk kan op die manier bovendien online verder lopen wanneer face-to-face contact niet mogelijk is.  
Plaats: 13 Vlaamse centrumsteden
Website

Toegang tot de arbeidsmarkt

Naam vzw: Duo for a job    
Titel van het project: Empowering through mentoring
Beschrijving: DUO for a JOB organiseert interculturele en intergenerationele mentoring door jonge werkzoekenden met een allochtone achtergrond in contact te brengen met 50-plussers, zodat deze hen kunnen ondersteunen bij hun sociaalprofessionele integratie. Met dit project wil DUO for a JOB meer in het bijzonder jongeren bereiken tussen 18 en 25 jaar, zonder erkend diploma of met een lage opleiding. De Covid-19-crisis heeft deze jonge mensen, die al kwetsbaar waren, inderdaad met nieuwe moeilijkheden geconfronteerd: verlies van inkomen, verlies van sociale banden en direct contact met ondersteunende structuren, enz. Het project beoogt twintig van deze jongeren gedurende 6 maanden de individuele ondersteuning van een mentor te bieden, om adequaat te kunnen werken aan de persoonlijke moeilijkheden die ze tegenkomen en hen zo tegelijkertijd toegang te geven tot werk, waardoor ze zelfredzamer en veerkrachtiger worden voor de toekomst.
Plaats: België : Bruxelles, Luik, Gent, Antwerpen, Mechelen… 
Website

Naam vzw: YouthStart    
Titel van het project: Laat talent groeien, maak dromen waar!     
Beschrijving: YouthStart is een organisatie die zich richt op het versterken van de capaciteiten bij maatschappelijke kwetsbare jongeren tussen 16 en 30 in heel België. Tijdens een achtdaagse training voor een groepje van 10-15 jongeren ontdekken ze hun talenten en werken ze aan het project van hun dromen. De training is volledig gratis voor de jongeren. Ze ontwikkelen (digitale) vaardigheden, attitudes en het nodige zelfvertrouwen om hun eigen toekomst in handen te nemen. Jaarlijks bereikt YouthStart gemiddeld 814 jongeren. YouthStart wil met dit project zoveel mogelijk NEET-jongeren activeren door vast werk te vinden, een studie aan te vatten die hun kansen vergroot op de arbeidsmarkt of als zelfstandige te starten. Zo worden jongeren ondernemer van hun eigen leven.
Plaats: België: Brussel, Vlaanderen en Wallonië
Website

Naam vzw: Perspectives    
Titel van het project: Oriëntatie naar technische beroepen voor jonge NEETs (not in education, employment or training)
Beschrijving: Tijdens een periode van maximaal 6 maanden neemt elke jonge stagiair meermaals deel aan een “lopende” opleiding (gegeven door een leerling-tutor) gedurende een week of aan een stage in een bedrijf, in een technisch vakgebied naar keuze. Het aantal keer dat een jongeren mag proeven van een beroep is onbeperkt. De begeleidingscoach organiseert telkens een nabespreking. Geleidelijk aan wordt de beroepsoriëntatie van de jongere duidelijker, waardoor de jongere zich bewust wordt van zijn sterke punten, zijn te versterken vaardigheden en wat hem echt motiveert.
Plaats: Flémalle en omstreken
Website

Naam vzw: Rising You    
Titel van het project: ConTrainer    
Beschrijving: ConTrainer is een traject van meerdere weken waarin jonge nieuwkomers ondersteund worden in het uitbouwen van hun (nieuwe) identiteit, sociaal weefsel en het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Met ‘ConTrainers’ bouwen ze samen met jonge nieuwkomers een gemeenschap en een plek voor sportieve ontmoeting: oude havencontainers worden omgebouwd tot een uitnodigende sportplek in de stad. De jongeren krijgen inspraak in de gehele ontwikkeling van de sportcontainer, die na realisatie een zichtbare en verbindende rol krijgt binnen het stedelijk weefsel. Onder begeleiding van geëngageerde vakmensen met een grote fierheid over hun stiel en die deze passie willen overdragen (bv. schrijnwerkerij, lassen,…) bieden ze in een traject van meerdere weken perspectief, helpen ze talenten naar de oppervlakte te brengen en realiseren ze samen deze unieke sportcontainer. Vanuit een gemeenschappelijke interesse in sport brengen ze jongeren met elkaar in contact en worden ze toegeleid naar een (technische) opleiding of beroep.
Plaats: Antwerpen, Leuven en Gent
Website

6 oktober 2020

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep