Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Vele Belgische en buitenlandse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat jongeren heel vaak worden uitgesloten en later zelfs in de marginaliteit verzeild geraken door een gebrek aan competenties, diploma's en werk. Vroegtijdig schoolverlaten en een te lage scholing leiden meestal tot onvaste banen, langdurige werkloosheid en steeds langer wordende overgangsperiodes van onderwijs naar werk. Dit vormt een groot sociaal probleem in Europa en in België, in het bijzonder in bepaalde regio's, in de grote steden en bij bepaalde minderheidsgroepen.

Daarom heeft de Stichting P&V een uitgebreid onderzoeks/actie-programma op touw gezet dat in 2012 - 2014 in verschillende fases werd uitgevoerd

  • Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het gebrek aan competenties en attitudes, de werkloosheid van ongekwalificieerde jongeren en, in het bijzonder, de langdurige jeugdwerkloosheid;
  • De vergaarde gegevens verder uitdiepen op basis van expertise en ervaring en een beleid of projecten ontwikkelen die op efficiënte manier de geïdentificeerde problemen kunnen helpen oplossen;
  • Het bevorderen van dat beleid en de verspreiding van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

Onze doelstellingen

  • De meest recente en relevante informatie over dit onderwerp verzamelen.
  • De oorzaken en mechanismen van uitsluiting van jongeren identificeren en analyseren, de omvang van het probleem bepalen en hypotheses formuleren.
  • Oplossingen en concrete projecten voorstellen en de uitvoering ervan ondersteunen.
  • De maatschappelijke integratie van jongeren aanmoedigen via de gepaste opleidingen en werkgelegenheid.

Fase I - Onderzoek (2012 - 2013)

Prijs van de Stichting P&V voor onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid

Een oproep tot wetenschappelijke bijdragen werd gelanceerd in 2012. Een internationale jury selecteerde uit de meer dan 40 inzendingen 9 winnende bijdragen, die elk een prijs van 1.500€ ontvingen. Bovendien werden deze bijdragen gebundeld in een boek.

Deze fase werd gekenmerkt door:

Publicatie van winnende bijdragen in

  • De Groof, Saskia & Elchardus, Mark (Eds.) (2013). Early school leaving & youth unemployment. Tielt & Amsterdam: LannooCampus & Amsterdam University Press

Voorbereidende werkgroepen

  • Voorbereidende werkgroepen met Belgische experts werden gevormd om de Europese conferentie, de oproep naar projecten en de beleidsaanbevelingen voor te bereiden.

Europese conferentie (7 - 8 maart 2013)

  • Deze conferentie had als doel het werk van 9 de laureaten voor te stellen, evenals oplossingen en goede praktijken te identificeren en hieruit beleidsaanbevelingen te trekken.

Fase II - Oproep tot projecten (2013)

Een oproep tot concrete projecten werd ontwikkeld en gelanceerd in 2013. De 6 meest innovatieve en efficiënte projecten werden geselecteerd en door de P&V Stichting ondersteund.

Meer informatie over de laureaten van de projectoproep hier.  

Fase III – Actie (2014 – 2015)

De 6 projecten werden gedurende een jaar gevolgd en geëvalueerd. De slotconferentie over het project rond voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, waar het werk van de 6 laureaten werd voorgesteld, vond plaats op 8 mei 2015.

2 februari 2012

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep