Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid - Fase II Projectoproep

Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid: de Stichting P&V selecteert en financiert 6 innoverende en performante projecten

Op 19 februari 2014 werden de 6 projecten voorgesteld die een beurs ontvangen van de Stichting P&V in het kader van de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Twee projecten komen uit Brussel, twee uit Vlaanderen en twee uit Wallonië.

De Stichting P&V steunt uw actie tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid!

Europese topprioriteit: het voorkomen van een verloren generatie

Jongeren zijn de eerste slachtoffers van de werkloosheidsgolf die Europa en haar grote steden en meest kwetsbare populaties treft. In december 2013 zat 23,7% van de jongeren (15-24 jaar) in Europa zonder werk. In sommige landen en grote steden loopt de jeugdwerkloosheid zelfs op tot 58%. Ze treft alle jongeren, maar de laagst gekwalificeerden het meest. Velen vrezen voor een verloren generatie die haar kansen op een betere toekomst ziet afnemen door een combinatie van schooluitval en werkloosheid.

België bevindt zich ongeveer op het Europese gemiddelde in beide problematieken. Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten en gemeenschappen. De jeugdwerkloosheid bedraagt 12,8% in Vlaanderen, 27,1% in Wallonië en 36,4% in Brussel. In Brussel is 62% van de werkloze jongeren langer dan 6 maanden werkloos, in Wallonië 55% en in Vlaanderen 35%. Hoewel de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen veel gunstiger lijkt dan in de andere gewesten, worden de jongeren in Vlaanderen, vergeleken met de andere leeftijdsgroepen zwaarder getroffen. Daarenboven blijkt Vlaanderen een uitgesproken duale arbeidsmarkt voor jongeren te hebben. Jongeren zonder een diploma secundair onderwijs hebben in Vlaanderen dubbel zoveel kans om werkloos te zijn dan hooggeschoolde jongeren.

Terwijl België voor wat de jeugdwerkloosheid betreft een gemiddelde positie inneemt in Europa, begint het volgens de meest recente cijfers achterop te hinken wat het vroegtijdig schoolverlaten betreft. Ten opzichte van 2009 is er zelfs een lichte stijging te merken van het aantal vroegtijdige schoolverlaters in België (12% in 2012 t.o.v. 11.1% in 2009), terwijl de meeste andere Europese landen een dalende trend vertonen. Op dat vlak zitten we in de Europese rangorde ter hoogte van Bulgarije en Roemenië. Maar ook hier zijn er grote verschillen tussen onze regio's. In 2012 werd het vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen op 8,7%, in Wallonië op 14,8% en in Brussel op 20,1% geschat. Jongeren van buitenlandse afkomst hebben meer dan twee keer zoveel kans de school te verlaten zonder diploma dan jongeren die in België geboren zijn.

Driejarenproject van de Stichting P&V tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid

De Stichting P&V heeft een uitgebreid programma op touw gezet dat wetenschappelijk onderzoek combineert met concrete actie. Hiermee wil ze zowel beleidsmakers als terreinwerkers aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe beleidsmaatregelen, innoverende en performante initiatieven de kansen geven om zich te ontwikkelen, acties verspreiden om zo efficiënt mogelijk de strijd aan te gaan met vervroegd schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, en jongeren ondersteunen die het onderwijs zonder diploma dreigen te verlaten en/of geen werk hebben of vinden.

Mark Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, licht de motivatie voor dit project toe: Onze samenleving kan zich geen verloren generatie veroorloven. Het is heel spijtig dat we bij het beoordelen van hoe het met de samenleving gesteld is, dikwijls meer aandacht hebben voor de mate van economische groei, dan voor de mate van jeugdwerkloosheid en ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs; meer aandacht hebben voor de groei nu, dan voor de toekomst van onze jongeren en van onze economie. Als stichting willen we niet alleen pleiten, we willen ook iets doen. Jongeren betere kansen geven op het verwerven van competenties, betere kansen geven op de arbeidsmarkt, dat zijn de concrete doelen waarvoor we ons met het huidige project willen inzetten.

Het programma startte in 2012 met een oproep naar duizenden wetenschappers in heel Europa. Een internationale jury selecteerde uit de meer dan 40 inzendingen 9 winnende bijdragen, die zich onderscheidden door hun originele en onderbouwde kijk op de problematiek en aanleiding gaven tot een colloquium in het Europees Parlement en een boek Early school leaving and youth unemployment gepubliceerd bij LannooCampus en Amsterdam University Press.

Vervolgens werd een breed opgezette oproep gelanceerd naar projecten die op het Belgische grondgebied rond de problematiek werken. Bij de deadline op 5 oktober 2013 ontvingen we 245 dossiers uit heel België. Een jury van Belgische experts selecteerde hieruit zes projecten die beurzen tussen de 10.000€ en 50.000€ zullen ontvangen.

Laureaten van de projectoproep van de Stichting P&V

Volgende projecten ontvangen een beurs van de Stichting P&V:

Vormingscentrum Foyer - Roma Plus (Brussel)

Project om zeer uitgesloten jongeren met een migratie-achtergrond (veelal Roma-jongeren) te begeleiden naar onderwijs en werk en zo hun integratie in de school en op de arbeidsmarkt te verbeteren. Concreet beoogt dit project het verbeteren van de screenings- en trajectbegeleidingsinstrumenten, het verder uitbouwen van partnerverbanden, maar ook het inzetten op de nodige nazorg omdat deze jongeren ook na de leeftijd van 18 jaar nood hebben aan ondersteuning en advies.

Contactpersoon
Katelijn Schevelenbos, coördinator, 02/609.55.75, 
Katelijn.Schevelenbos@groepintro.be

ODYSSEE - Begeleiding van adolescente schooluitvallers (Brussel)

Vzw die jongeren die op school dreigen af te haken, opzoekt en helpt om de draad opnieuw op te nemen. In samenwerking met 17 Brusselse scholen, worden vroegtijdige schoolverlaters begeleid naar een terugkeer naar de school, door onder meer een gezamenlijke analyse te maken van de oorzaken van hun uitval, intensief te werken op motivatie, eigenwaarde en een persoonlijk project, en groepsateliers voor jongeren en opleidingen voor leraren en opvoeders te organiseren.

Contactpersoon
Catherine Sztencel, Directrice, 0476/26.19.98, 
direction@odysseeasbl.be

Werkvormm - Junior Engineering (Antwerpen)

Organiseert vrijetijdsateliers om kinderen en jongeren (5e & 6e lj basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs) kennis te laten maken met techniek, hun eventueel technisch talent te laten ontdekken, hen op die manier te interesseren voor een technische opleiding en via een gerichte keuze eventueel toe te leiden naar het TSO of BSO (om zo het watervalsysteem proberen tegen te gaan).

Contactpersoon
Chris Bryssinckx, algemeen coördinator, 0499/38.20.27,
chris@werkvormm.be

Perspectives - Digitale podiumtechnieken (Flémalle)

Project waarbij laagopgeleide en/of langdurig werkloze jongeren tussen 18 en 24 gedurende 9 maanden een technische basisopleiding volgen en samenwerken aan een licht- en geluidspektakel. Op die manier worden heel wat andere basiscompetenties aangeleerd (wiskunde, informatica, elektriciteit, maar ook samenwerken, organiseren…) die nuttig zijn in het vinden van werk, ook in andere sectoren.

Contactpersoon
Bruno Schneider, Directeur, 0490/42.58.53, 
bruno.schneider@performat.be

De Schoolbrug - Van chaos naar zen in de klas (Antwerpen)

Schoolintern begeleidingstraject waarbij leerkrachten, klassen en ouders als evenwaardige parnters samenwerken om schooluitval te voorkomen (zowel bij de voorbereiding en uitvoering als bij de nazorg). Er wordt preventief gewerkt binnen de school en hierdoor kan het project onderscheiden worden van alle andere externe time-out projecten buiten de school.

Contactpersoon:
Katleen Van de Velde, coördinator, 0473/36.20.99, 
katleen.vandevelde@deschoolbrug.be

La Teignouse AMO – Tutoraat om te groeien (Comblain-Au-Pont)

Een project voor en door jongeren, waarbij jonge scholieren leren van oudere, meer ervaren school- of studiegenoten en beide ‘partijen' op verschillende manieren gesteund en gesterkt worden in hun competenties (wederzijdse ‘contractjes', opvolging, begeleiding en vorming, feedback en evaluatie, …).

Contactpersoon
Sébastien Hardy, Directeur, 0477/79.14.25, 
sebastien@lateignouseamo.be

Download

Hier kan u het uitgebreidere persdossier downloaden

21 februari 2014

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep